ÖZEL ALEV OKULLARI

BURS ve İNDİRİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde 1: Bu Yönergenin amacı öğrencilere verilecek burs ve indirimlerin tanımlarını, bunların uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2: Bu yönerge, Özel ALEV Okullarında kayıtlı öğrencilere verilecek burs ve indirimler ile ilgili iş ve işlemeleri kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3: Bu Yönerge ,

  1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
  2. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
  3. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

Bu Yönergede yazılı olmayan durumlarda, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile ALEV EĞİTİM A.Ş. Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir

 

TANIMLAR

Madde 4: Bu Yönergede geçen,

a) Bakanlık                          : Millî Eğitim Bakanlığı’ nı,

b) Kanun                              : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ nu,

c) Yönetmelik                      : Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ ni,

d) Vakıf                                 : Avusturya Liseliler Vakfı’nı,

e) Yönetim Kurulu               : ALEV Eğitim A.Ş. Yönetim Kurulunu tanımlar.

f) Kurucu Temsilcisi             : Özel ALEV Okulları Kurucu Temsilcisini,

g) Kurum                               : Özel Alev Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi

h) Öğrenci                            : Özel ALEV Okullarında eğitim-öğretim gören öğrencileri,

 i) Burs                                   : Maddi imkansızlıklar nedeniyle verilen karşılıksız bursu,

 j) İndirim                              : Maddi imkansızlıklar, başarı durumu vb. sebeplerle ALEV

                                                Eğitim Anonim Şirketi yönetim kurulu tarafından eğitim-

öğretim ücretinde yapılan indirimi,

k) Eğitim Ücreti                   : Kurumun okullara devam eden bir öğrenci için ilgili eğitim-

öğretim yılına ait ilan ettiği KDV hariç eğitim ücretini,

l) Okul Ücreti                        : İçinde eğitim-öğretim hizmeti ücreti ile öğle yemeği, ara öğünler, etkinlikler, şehir içi gezi ücretini de kapsayan ve

Mayıs ayı sonuna kadar açıklanan okul ücretinin  tamamını,

m) Burs/İndirim Değerlendirme Kurulu     : İlgili okul müdürünün başkanlığında iki eğitim personelinden oluşan kurulu,

n) Burs/İndirim Komisyonu    : ALEV Eğitim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’ nu tanımlar.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, İhtiyaç Bursu, Başvuru Şekli Burs Miktarı ve Süresi

 

İlkeler

Madde 5: Kurumun kuruluş amacına uygun olarak,

  1. a) Maddi imkanlardan yoksun ve/veya başarılı öğrencilere, burs veya başka yollarla gerekli yardımlar yaparak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,
  2. b) Eğitimin kalitesini artırmak için öğrencileri motive etmek ve başarıya özendirmektir.

 

İhtiyaç Bursu

Madde 6: İhtiyaç Bursu “ Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak, bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması şeklinde verilir.Bu burs, farklı bir burs ya da indirim ile birleştirilemez.

 

Başvuru Şekli

 

Madde 7: (1) Özel Alev Okulları dışında diğer okulların öğrencileri arasından maddi imkansızlıklar nedeniyle herhangi bir özel eğitim-öğretim kurumunda okuma imkânı olmayan anaokulu-ilkokul-ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere burs verilebilir. İhtiyaç bursu başvuruları mayıs ayı sonuna kadar “Durum Bilgi Formu” (EK-1) doldurularak yapılır. Değerlendirme sonuçları haziran ayı ortasına kadar açıklanır. Yönetim Kurulu bir yıllık öğrenim ücretinin tamamının veya bir kısmının karşılanmasına karar verebilir. Anılan formun içinde talep edilen belgeler eksiksiz olarak temin edilerek bir dosya halinde ilgili müdür yardımcıları aracılığıyla “Değerlendirme Kuruluna” iletilir. Belgeleri eksik olan başvurular geçersiz sayılır.

(2) Kayıtlı öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için gerekli maddi imkanların ortadan kalktığı özel durumlarda zaman sınırlaması olmaksızın konuya ilişkin talep dilekçesi ekinde gerekli evrakların temini sağlanır ve dosya değerlendirme kurulu tarafından yönetim kurulu gündemine sunulur. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen süre boyunca ihtiyaç bursu uygulanır.

 

Bursun Miktarı ve Süresi

Madde 8: Bursun miktarı veya oranı kurumun olanakları ile sınırlı olup, her yıl mevcut imkanlar değerlendirilerek yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu bir yıllık öğrenim ücretinin tamamının veya bir kısmının karşılanmasına karar verebilir. Verilen burslar bir yıllıktır. Takip eden yıl, bursun devamı yeniden müracaatı gerektirir. Burs müracaatlarının değerlendirilmesinde mevcut burslu okuyan öğrencilerimizin talepleri öncelikli karşılanır. Bursun devam ettirilebilmesi için öğrencinin disiplin cezası almamış olması ve ortaokul ve lise öğrenim kademesinde ders yılı sonu not ortalaması 70 ve üzerinde olması gerekir.

 

Başarı Bursları

Madde 9: Ortaokul Derece Bursu: 4.-5.-6.-7. sınıf seviyelerinde sıralama sınav sonuçlarına göre her sınıf seviyesinde ilk 3 dereceye giren öğrencilere takip eden eğitim-öğretim yılında yönetim kurulunun kararıyla belirlenen oranlarda burs uygulanır. Bu burslar 1 yıllıktır. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin varsa başka tüm indirimleri dondurulur. Bu bursun kullanım şartları ve burs oranı ortaokul yönetimi tarafından her eğitim yılı başında açıklanır. Bu burs hiçbir indirimle ve bursla birleştirilemez.

 

Anadolu Lisesi Bursu: (1) Burs yüzdesi ve her dilim için burs kullanacak öğrenci sayısı kayıt dönemi içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve  okul müdürlüğü tarafından ilan edilir. Başarı bursu alan bir öğrenci diğer indirimlerden ve burslardan yararlanamaz.

(2) Özel Alev Anadolu Lisesi ara sınıflarına gelecek (9.-10.-11.-12. Sınıf) öğrenciler ara sınav sonuçlarına ve Lise Geçiş Sınavı puanına göre başarı burs kazanabilirler. Bu burs % 10 ile % 40 arasında başarı düzeyine bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve okul müdürlüğü tarafından uygulanır.Bu bursu alan bir öğrenci diğer indirimlerden ve burslardan yararlanamaz.

(3) Gerek Lise Geçiş Sınavı başarısına gerek ara sınıf sınavına bağlı kazanılan burslar öğrencinin başarısı devam ettiği (yılsonu başarı puanı 70 ve üzerinde) ve e-okula işlenen bir disiplin cezası almadığı sürece devam eder. Aksi bir durumda öğrencinin bursu bir yıl süre ile iptal edilir. Hak mahrumiyeti takip eden eğitim yılında uygulanır. Öğrenci takip eden eğitim yılında başkaca bir disiplin cezası almazsa ve/veya başarısını istenilen seviyeye çıkarırsa takip eden yıllarda bursa yeniden hak kazanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İndirim Uygulaması, İndirim Süresi, İndirim Duyurusu ve Başvuru, İndirim Türleri, Diğer İndirimler

 

İndirim Uygulaması

Madde 10: Yönetim Kurulu indirim kalemlerini her yıl yenileme ve değiştirme hakkını saklı  tutar. Ancak indirim uygulaması şartları veli aleyhine sonuç doğuracak şekilde revize edilemez. Yapılacak düzenlemeler yürürlük tarihinden sonrası için etkin hale gelmiş sayılır. Herhangi bir nedenle uygulanamayan indirimlerin geriye yönelik telafisi söz konusu olmayacaktır.

İndirim türlerinin belirlenmesi ve oranlarının değiştirilmesi yönetim kurulu yetkisindedir. Ancak bu kapsamdaki tasarruflar gelecek eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt duyurusu ile birlikte gerçekleştirilir ve duyurulur. İndirim uygulaması aşamasında belirtilen indirim hak ediş şartlarındaki değişiklikler, uygulanan indirime ilişkin hatalı beyanda bulunulması veya indirim uygulaması için istenen belgelerin ibraz edilememesi durumunda indirim uygulaması iptal edilir ve uygulanan toplam indirim tutarı veliden talep edilir.

Birden fazla indirimin hak edilmesi durumunda indirimlerden en yüksek oranlı olan tek bir indirim uygulanır.

 

İndirim Duyurusu ve Başvuru

Madde 11: İndirim başvurusu, kayıt aşamasında hakedilen indirime ilişkin belgenin ibrazı koşulu ile gerçekleştirilir.

     

Anaokulu/İlkokul/Ortaokul İndirim Türleri

Madde 12: (1) Kardeş İndirimi; en son gelen kardeşe %10 olarak kullandırılır. İkiz kardeş  olarak gelen öğrencilerin her ikisine de ayrı ayrı %10, üçüncü kardeş indirimi %25 olarak uygulanır. Okuldan mezun olan kardeşten sonra da bu indirim uygulanmasına devam edilir.

(2) Kasaba İndirimi; Anaokulu binamızın inşasına katkılarından dolayı Kasaba Sitesinde    ikamet eden anaokulu 3 ve 4 yaş (yuva) çocuklarına %10 indirim uygulanır.

(3) Kayıtlı Öğrenci İndirimi; Anasınıfından ilkokula ve ilkokuldan orta okula devam eden öğrencilerimize %10 devam indirimi uygulanır.

(4) Mezun indirimi; öğrencinin (*) 1-2-3. Derece akrabalarında Avusturya Lisesi mezunu ve Alev Orta Okulu veya Lisesi mezunu varsa öğrenciye %15 mezun indirimi uygulanmaktadır. Bu indirim, varsa her iki kardeşe de uygulanır.

(5) Kurumsal İndirimler; En az iki yönetim kurulu üyesi ve kurucu temsilcisi kararıyla belirlenen kurumlara %10 kurumsal indirim uygulanır. Öğrencilere yapılan kurumsal indirim, varsa her kardeş için ayrı ayrı uygulanır. Kurumsal indirim, veli ilgili kurumda çalıştığı sürece geçerlidir. Listeden çıkarılan kurumlara ait indirimler öğrenci devam ettiği sürece geçerlidir. Kurumsal indirimlerin listesi Web sayfamızda mevcut olup, bu indirimlerden yararlanma kriterlerini sağlayan velilerimizin asli beyanı zorunludur. Aksi durumda önceki yıllarda uygulanmamış kurumsal indirimlerin sorumluğu Alev Okullarına ait olmadığı gibi takip eden dönemlerde geçmişe ait indirimlerin kullanılması mümkün değildir.

(6) Öğretmen/Öğretim Üyesi İndirimi; Fiilen ve tam zamanlı çalışmak koşuluyla öğretmen  veya öğretim üyesi pozisyonlardaki eğitimci çocuklarına %10 indirim uygulanır.

(7) Başarı İndirimi; İlkokul 1. Sınıflar hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle kontenjan imkanı   oluştuğunda ara sınıflara sınavla öğrenci alınabilir. İlkokul (2.-3.-4. Sınıflar) için % 25’ e kadar, ortaokul için (5.-6.-7.-8.Sınıflar) için %40’ a kadar başarı indirimi uygulanır. Bu indirim hiçbir indirimle birleştirilemez.

(8) Milli Takım İndirimi; Herhangi bir dalda “Milli Takım”a giren kayıtlı öğrencilere   takip     eden yıl uygulanmak üzere % 10 ilave  başarı ödülü verilir. Bu ödül 1 yıllıktır.

 

Anadolu Lisesi İndirim Türleri

Madde 13: (1) ALEV Ortaokulundan mezun olup başarı bursuna veya herhangi bir indirime (kardeş indirimi, mezun indirimi, kurumsal indirim, öğretmen veya öğretim üyesi çocuğu indirimlerinden bir tanesi) hak kazanamayan öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında lise Kabul komisyonunun ilan ettiği yüzdelik dilime giren öğrencilere %10 indirim uygulanır. Komisyonun karar almadığı yıllarda bu oran %12’lik dilim için geçerlidir.

(2) Herhangi bir dalda “Milli Takım” a giren  öğrencilere takip eden yıl uygulanmak üzere % 10 ilave  başarı ödülü verilir. Bu ödül 1 yıllıktır.

(3) Özel Alev Ortaokulu’ ndan mezun olanların dışında kayıt yaptıran ancak başarı indirimine hak kazanamayan öğrencilere hak etmeleri durumunda kardeş indirimi, mezun indirimi, kurumsal indirim, öğretmen veya öğretim üyesi çocuğu indirimlerinden bir tanesi uygulanır.

 

Diğer İndirimler

Madde 14: Özel Alev Okullarında görevli eğitim personeli ve diğer personele uygulanacak indirim miktarı/oranı her yıl ALEV EĞİTİM A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yönergenin Kaldırılması ve Değiştirilmesi

Madde 15: Özel Alev Okulları İndirim ve Burs Yönergesi’ ni değiştirme ve kaldırma   yetkisi ALEV EĞİTİM A.Ş. Yönetim Kurulu’na aittir.

 

Yürürlük

Madde 16: Toplam 17 maddeden oluşan iş bu yönerge 23/01/2023 tarihinde yapılan ALEV Eğitim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere tüm okul kademelerinde uygulanır.

 

Yürütme

Madde 17: İş bu yönerge hükümlerini ALEV Eğitim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu başkanı   yürütür.

 (*) 1-2-3. Derece akrabalar: Öğrencinin annesi, babası, kardeşi, büyükannesi, büyükbabası, amcası, dayısı, halası, teyzesi.

 

EKLER

Ek-1. Öğrenci Durum Bilgi Formu